Събития

Устав 

26-04-2011

Административен устав на БАГСГ




УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ на
ГЪЛЪБОВЪДИТЕ на СПОРТНИ ГЪЛЪБИ”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут
Чл.1.(1) Сдружението “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ НА СПОРТНИ ГЪЛЪБИ” /БАГСГ/ е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

(2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.
(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Наименование
Чл.2.(1) Наименованието на сдружението е “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ НА СПОРТНИ ГЪЛЪБИ” /БАГСГ/, което ще се изписва и на латиница ”BULGARIAN RACING PIGEON ASSOCIATION” /BRPA/
(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъде посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.
(3) Сдружението и неговите структури /клубове/ могат да имат свое знаме, печат, значка, вимпел, знак и други отличителни белези, които са уникални и не могат да бъдат използвани от трети лица без изрично разрешение.

Седалище и адрес на управление
Чл.3. Седалището и адресът на сдружението са:
гр. Монтана 3400, ул. "Веренишка" 89

Срок
Чл.4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Определяне на дейността
Чл.5. Сдружението ще осъществява своята дейност в обществена полза.
Общественополезната дейност ще се осъществява в съответствие с Устава, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за физическото възпитание и спорта и действащото законодателство в Република България.

Основни цели на сдружението
Чл. 6. Основни цели на “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ НА СПОРТНИ ГЪЛЪБИ” са:

1. да популяризира и развива гълъбовъдния спорт, да съдейства за създаване на
информационна среда за запознаване с естеството на спорта.
2. да организира и провежда състезания от държавния спортен календар, да сформира национални отбори, да обезпечава подготовката и участието им в представителни международни състезания и развитието на спортното гълъбовъдство в България
3. да създаде условия за по – добра подготовка и развитие на практикуващите
спортно гълъбовъдство, укрепване и развитие на международните връзки
4. да спомага за усъвършенстване на интелектуални възможности и обогатяване на нравствените и естетически качества на практикуващите гълъбовъдния спорт.
5. да си сътрудничи с европейската и световната спортна гълъбовъдна организация и да членува във всички световни или европейски структури развиващи спортното гълъбовъдство.

Средства за постигане на целите на сдружението
Чл. 7.(1).Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:
1. членски внос от регистрираните за настоящата година членове на сдружението, дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица, спонсорство, приходи от допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основна дейност на сдружението.
2. извършване на допълнителна стопанска дейност, като предоставяне на рекламни и спортни услуги и всякакви други, не забранени от закон и свързани с предмета на основна дейност и идеалните цели на “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ НА СПОРТНИ ГЪЛЪБИ”
(2) приходите по т.2 на горната алинея се изразходват единствено за осъществяването на предмета на дейност на “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ НА СПОРТНИ ГЪЛЪБИ” и за постигане на идеалните му цели.

II. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения
Чл.8.(1) Членуването в БАГСГ е доброволно.
(2) Членове могат да бъдат физически лица и юридически лица – спортни гълъбовъдни клубове по смисъла на чл. 5 от ЗЮЛНЦ и чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 2 от ЗФВС, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плащат редовно установения членски внос.


Чл.9. Всеки член на сдружението има право:
1. да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание
2. да избира и да бъде избиран в органите на управление на БАГСГ
3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление
4. да бъде информиран за дейността на сдружението
5. да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му по ред определен от устава, вътрешните правилници и решенията на органите му
6. да получава възнаграждение за положен личен труд или извършена услуга когато това е уговорено
7. да получава съдействие при организирането на спортни мероприятия и състезания, като част от дейността на БАГСГ.

Чл.10. Всеки член на сдружението е длъжен:
1. да внася ежегодно членския си внос
2. да спазва Устава на сдружението, вътрешните правилници и решенията на
ръководните му органите
3. да работи за постигане на неговите цели
4. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението
5. да издига обществения авторитет на сдружението
6 да внася имуществените и не имуществените си вноски, определени от общото събрание
7. да не извършва деяния, които противоречат на целите на сдружението или
увреждат доброто му име.
8. да съдейства на членовете на сдружението при и по повод на осъществяване на дейности, свързани с целите на сдружението
9. да полагат грижата на добър стопанин към имуществото и собствеността на БАГСГ, да разходват икономично, целесъобразно и законосъобразно паричните средства на БАГСГ и води строга отчетност за дейността си като членове на БАГСГ.
10. да дават отчет и осигуряват пълен достъп и информация на контролните органи на БАГСГ за дейността им свързана или имаща отношение с тази на асоциацията.
Чл.11. Членските права и задължения, с изключения на имуществените са
непрехвърлими, неделими и неотчуждаеми и не преминават върху други лица в случай на прекратяване на членове – юридически лица.

Придобиване на членство
Чл.12. Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба - декларация до Управителния съвет, като декларира, че е запознат с приема разпоредбите на този Устав, представя с молбата и заверени преписи от съдебното решение, удостоверение за актуално състояние, данъчна регистрация и Булстат, както и решение на компетентния орган, съгласно устройствените актове на юридическото лице за членство в сдружението. Управителният съвет разглежда молбата задължително в
едномесечен срок и се произнася по нея. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Прекратяване на членство
Чл.13.(1) Членството се прекратява:
1. с едностранно и едномесечно писмено предизвестие, отправено до Управителния съвет на сдружението
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение
3. с изключване
4. с прекратяването на юридическото лице - член на сдружението
5. с прекратяване на сдружението
(2) Член на сдружението може да бъде изключен от сдружението с решение на
Управителния съвет, когато:
1. не изпълнява разпоредбите на този Устав
2. Работи против неговите интереси
3. Използва членството си за користни или престъпни цели
4. С действие, бездействие или по друг начин е злепоставил сдружението или някой от ръководните му органи
5. Не зачитане на човешките права на останалите членове на сдружението, агресивно поведение и всякакъв вид дейност насочена срещу имиджа на член на сдружението.
6. Системно не изпълнява поети задължения
7. Системно нарушава задълженията си произтичащи от Устава и състезателния правилник
8. Системно не внася членския си внос с пресрочване на един месец,
констатирано от Управителния.
(3) При прекратяване на членството, направените имуществени и не имуществени вноски до момента на прекратяването на членството не се връщат. При прекратяване на членството в сдружението, прекратилият го член е длъжен да внесе просрочените си вноски за периода на членството му. В случай на не погасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението
(4) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на сдружението с
обикновено мнозинство. Решението за изключване може да се обжалва в седемдневен срок от уведомяването пред Общото събрание на сдружението.

III. ИМУЩЕСТВО

Имущество
Чл. 14. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

Източници на средства на сдружението
Чл. 15. (1) Източници на средства са членския внос, субсидии предоставени от
Държавна агенция на младежта и спорта, Спортният тотализатор, БОК и други ведомства и организации, дарения, спонсорство, допълнителна стопанска дейност, средства отпуснати от проекти и програми, финансиране и облекчения, определени от ЗЮЛНЦ, ЗФВС и други специални закони, както и други източници разрешени от действащото законодателство.
(2) Размерът на членския внос се определя от Управителния съвет и подлежи на
заплаща веднъж годишно. Управителният съвет може да актуализира размера на членския внос по негова преценка. Срокът за внасянето на членския внос е до 30 число на месец октомври, като плащането се извършва за членство през следващата година. Върху пресроченото заплащане на членския внос се дължи лихва, равняваща се на основния лихвен процент, определен от БНБ. Пресрочването не може да бъде повече от един месец.
(3) По решение на Управителния съвет, членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на Управителния съвет. В решението си Управителния съвет определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство от членовете на Управителния съвет.
(4) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.
(5) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 3 се определя от общото
събрание на сдружението.
(6) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от
физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Стопанска дейност
Чл. 16. (1) Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет, като използва приходите от нея за определените от този устав цели и не разпределя печалба :
1. наемане, стопанисване и експлоатация на спортни обекти, бази и съоръжения, свързани с дейността на сдружението рекламна дейност представителство, посредничество и агентство консултантски услуги
2. всяка друга дейност, не забранена от закон и непротиворечаща на чл.3, ал.3 от ЗЮЛНЦ
(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
(3) Условията и редът за извършване на стопанска дейност се регламентира с
вътрешен акт.
(4) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.


Покриване на загуби
Чл. 17. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство 2/3 гласа от всички членове на сдружението.

IV. УПРАВЛЕНИЕ
Органи на сдружението
Чл. 18.(1) Органите на сдружението са:
1. Общото събрание (ОС)
2. Управителния съвет (УС)
3. Председател на УС
4. Заместник Председател на УС
(2) УС според нуждите на своята дейност може да определя и помощни органи, да назначава комисии изпълняващи възложени от УС функции

Състав на Общото събрание
Чл. 19. (1) Общото събрание е върховен орган на сдружението, като него участват всички членове на сдружението.

Представителство
Чл. 20. (1) Юридическите лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или от изрично упълномощено лице да ги представлява в работата на Общото събрание, освен ако в Устава или с решение на УС не е предвидено друго.
Преупълномощаване в този случай е недопустимо.
(2) Пълномощник на юридическо лице, може да бъде само физическо лице.
(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на
сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
(5) Пълномощниците могат да представляват само един член /юридическо лице/ на Общото събрание.
Компетентност на Общото събрание

Чл. 21. Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на сдружението
2. освобождава от отговорност Управителния съвет
3. преобразува и прекратява сдружението
4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет за срок от 4 /четири години/
5. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство
6. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението
7. приема отчета за дейността на Управителния съвет
8. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението

Провеждане на общо събрание
Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж на две години - редовно Общо събрание, което се свиква от УС на делегатски принцип. Броя на делегатите се определя от УС за настоящото събрание.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.
Свикване на Общото събрание
Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет или се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание
Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, изпратена с препоръчано писмо до седалището на всяко едно от юридическите лица – гълъбовъдни клубове.
(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане,
предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(5) Времето от изпращане на съобщението /датата на пощенското клеймо/ до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведение
Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

Списък на присъстващите
Чл. 25. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.
Кворум
Чл. 26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.


Право на глас
Чл. 27. Всички членове имат право на един глас.

Конфликт на интереси
Чл. 28. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.
3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

Мнозинство
Чл. 29. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.
(2) За решенията по чл. 21, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Решения
Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Протокол
Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.
Протоколът се води според изискванията на закона.
(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет, председател
Чл. 32. (1) Управителния съвет се състои от три или пет лица – редовни членове на Асоциацията.
(2) Председателя на УС се избира от Общото събрание за срок от 4 (четири) години, след своя избор той избира останалите членове на УС.
(3) Председателя или членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл. 33. Председателя на Управителния съвет:
1. Представлява асоциацията пред трети лица
2. Организира изпълнението на решенията на ОС и на УС
3. Назначава и освобождава служители на БАГСГ и определя възнагражденията им в рамки определени от УС
4. Сключва трудови договори
5. Командирова служители или членове изпълняващи дейност пряко свързана с дейността на сдруженото.
6. Разрешава отпуски по КТ
7. Налага наказания по КТ
8. Открива, закрива и се разпорежда с финансовите сметки на асоциацията,
9. Ръководи заседанията на УС и председателства ОС
10. Организира, ръководи и контролира текущата дейност на асоциацията, като няма право да обременява с тежести имуществото на асоциацията
11. С изрично пълномощно може да делегира при отсъствие осъществяването на тези си функции на заместник председателя.

Права и задължения на Управителния съвет
Чл. 34. (1) Управителния съвет е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на сдружението и да пази тайните на сдружението и след като престане да бъде управител.
(2) Управителния съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.
(3) Управителния съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.
(4) Управителния съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.
(5) Управителния съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.
(6) Управителния съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.
(7) Управителния съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.
(8) Управителния съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
(9) Управителния съвет е длъжен по всяко време да свика Общото събрание при настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за сдружението.
(10) Управителния съвет:
1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание
2. определя обема на представителната власт на отделни негови членове и на председателя
3. избира главен секретар, който:
- организира и осъществява оперативното ръководство на дейността на БАГСГ
- съгласува дейността с председателя на УС
- при отсъствие на председателя на УС осъществява неговите функции
- отговаря за правилното и редовно водене на счетоводството
- организира изпълнението на решенията на ръководните органи на БАГСГ
4. изпълнява функциите, които са му възложени от Общото събрание
5. докладва незабавно на Общото събрание за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.
6. определя реда и организира извършването на дейността на асоциацията,
включително и тази в обща полза и носи отговорност за това
7. разпорежда се с имуществото на асоциацията при спазване на изискванията на устава, придобиване отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок до три години
8. е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
9. взима решения за вътрешната структура на асоциацията.
10. взима решения и утвърждава наредби за състезанията от вътрешния и
международния календар
11. удостоява с почетни звания спортисти и спортни деятели
12. санкционира спортисти, длъжностни лица и спортни деятели допуснали груби нарушения на Устава, морала и спортно-състезателната дейност на асоциацията
13. приема, разглежда и взема решения по жалби от членовете на асоциацията
14. утвърждава програми и състава на националния отбор
15. предлага за утвърждаване създаването на помощни органи, съдийски съвет, арбитражна комисия и други
16. утвърждава вътрешни правила за работата на помощните органи към сдружението
17. Приема други вътрешни актове
18. взема решение за участие в други организации
19. извършва ликвидация или взема решения за назначаване на ликвидатор
20. определя лицензиран експерт – счетоводител за извършване на проверка на
дейността на основание чл.39, ал.3 от ЗЮЛНЦ
21. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган

Свикване, кворум и решения на Управителния съвет
Чл.35. Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя, за което се води протокол.
36. (1) Председателят е длъжен да свика заседание на УС след писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от УС негов член.
(2) УС може да взема решения ако на заседанието му присъстват повече от
половината от неговите членове.
(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка,
гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения . Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване
Чл. 37. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

Съдържание на отчета за дейността
Чл.38. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

Назначаване на независими одитори
Чл.39.(1) В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен
независим одит, регистрираните одитори се определят от Управителния съвет при условията на този устав.
(2) Когато Управителният съвет не е избрал регистриран одитор до изтичане на
календарната година, той се назначава от председателя на УС.

Приемане на годишното приключване
Чл.40. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внася за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Задължителна отчетна информация
Чл.41. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.


Дивиденти
Чл.42. Сдружението не разпределя печалба.

Книги на дружеството
Чл. 43. (1) На заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения.
Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица, както и личните данни на техните законни представители или
пълномощници.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Основания за прекратяване
Чл. 44. Сдружението се прекратява:
1. по решение на Общото събрание
2. при обявяването му в несъстоятелност
3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от
ЗЮЛНЦ случаи

VII. ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 45. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в
случаите на преобразуване на сдружението.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.
(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако не е определена такава в устава или в учредителния акт.
(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за
задълженията на сдружението до размера на придобитото.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 46. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл.47. Спорове възникнали между членовете на сдружението или между сдружението и членовете, се уреждат в дух на взаимно разбирателство и взаимно съгласие.

Чл.48. В случай, че по даден спор не се постигне съгласие, то заинтересованата страна го отнася до компетентния съд в РБ.

Чл.49. Всяко известие се дава в писмена форма, като съответните адреси за връчване на известия са адресите вписани в книгата на членовете. Всеки от членовете може да посочи друг адрес, който да бъде адрес за известия. Известие може да се връчи и чрез изпращането му с препоръчана поща и по факс. Всяко връчено известие ще се счита за предадено по
време, когато при нормални обстоятелства може да се очаква то да бъде получено.

Чл. 50. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ НА СПОРТНИ ГЪЛЪБИ”, състояло се на 01.09.2009 г. в гр. Монтана, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.


Дата: 01.09.2009 г.




Намерени гълъби

Добави
Дата Пръстен
 04-07-2015 48154-14 Още

  nihat apti

  krovn@abv.bg

  Телефон: 0897365931
 
 04-07-2015 BG 69700-05g Още

  петров

  берое

  Телефон: 0896130554
 
 28-06-2015 49540-14 Още

  Борислав Стоянов

  Попово

  Телефон: 0896130554
 
 28-06-2015 55211 012 Още

  berdg

  6umen

  Телефон: 0899607552
 
 28-06-2015 42512 14 Още

  марин

  marin730320@abv.bg

  Телефон: 0897878042
 
 26-06-2015 49544-2014 Още

  ulkata1977@abv.bg

  ulkata1977@abv.bg

  Телефон: 0888144522
 
 24-06-2015 53744/15 Още

  илиян Дамбов

  dambov86@abv.bg

  Телефон: 0896713788
 
 22-06-2015 26188-15 BG Още

  NihatApti

  cernoocene@abv.bg

  Телефон: 0897365931
 
 22-06-2015 57250-14 Още

  БЕЧО

  be4ko_@abv.bg

  Телефон: 0895351953
 
 22-06-2015 38703-14 ж Още

  Ради

  tsivanov@dir.bg

  Телефон: 0895351953
 
 22-06-2015 13601-14 BG Още

  Petar

  redfighter@abv.bg

  Телефон: 0879090073
 
 22-06-2015 03010-334 dv Още

  krasimir velikov

  krasiovelikov@abv.bg

  Телефон: 0887528223
 
 21-06-2015 21958 13 Още

  марин

  marin730320@abv.bg

  Телефон: 0897878042
 
 19-06-2015 bg 14 43418 Още

  mark

  mark1newport@yahoo.co.uk

  Телефон: 0897878042
 
 19-06-2015 02288/12 Още

  георги георгиев

  gecata_lom@abv.bg

  Телефон: 0878993714
 
 18-06-2015 BG 24540/14 Още

  Недко

  nedko@abv.bg

  Телефон: 0879111799
 
 16-06-2015 BG 01533/13 Още

  Александров

  alexandrov_al@abv.bg

  Телефон: 0896653875
 
 15-06-2015 BG 02621 /14 Още

  Красимир Терзиев

  terzobg@mail.bg

  Телефон: 0877 98 99 98
 
 15-06-2015 01806/11 Още

  sefer

  jim_beamm@abv.bg

  Телефон: 0878790965
 
 14-06-2015 62703 / 14 BG Още

  Зарко

  zarkata_6u6ko@abv.bg

  Телефон: 0895380048
 
Първа Предишна   35 36 37 от 37  Следваща Последна  
   © 2011 www.brpa.eu контакти